ISO 13485 Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetim Sistemi

Bu standart, bir tıbbi cihazın yaşam döngüsünün bir ya da daha fazla aşamasında yer almış bir kuruluş tarafından tıbbi cihazların tasarımı ve geliştirilmesi, üretimi, depolanması ve dağıtımı, kurulumu, bakımı, nihai olarak devreden çıkarılması ve bertarafı ile ilgili faaliyetlerin (örneğin, teknik destek) tasarımı, geliştirilmesi veya temini için kullanılabilecek bir kalite yönetim sisteminin gerekliliklerini belirtir.

Tıbbi Cihaz Nedir ?

Tek başına veya birlikte kullanılacak şekilde, üretici tarafından insanlar üzerinde;

– Hastalığın teşhisi, önlenmesi, izlenmesi, tedavisi veya hafifletilmesi,

– Yaralanma veya sakatlığın teşhisi, izlenmesi, tedavisi, etkisinin hafifletilmesi veya mağduriyetin giderilmesi,

– Anatominin veya fizyolojik bir prosesin araştırılması, değiştirilmesi, tadili veya desteklenmesi,

– Yaşamın desteklenmesi ve sürdürülmesi,

– Doğum kontrolü,

– Tıbbi cihazların dezenfeksiyonu,

– İnsan vücudundan alınan örnekler üzerinde doku incelemesi yoluyla tıbbi amaçlı bilgi sağlanması,

konularındaki belirli amaç/amaçlar için öngörülen; insan vücudu içinde veya üzerindeki amaçlanan etkisini farmakolojik, immünolojik veya metabolik yollarla gerçekleşmeyen ancak fonksiyonunu yerine getirirken bu yollarca desteklenebilen her türlü aygıt, aparat, alet, makina, cihaz, teçhizat, implant, vücut dışı reaktifi veya kalibratör, yazılım, malzeme veya ilgili kalemler.

Belgelendirme Kararına Kadar Verilecek Danışmanlık Hizmetleri

  • Belge başvurusunun yapılması,
  • Standart ve ilgili rehberler doğrultusunda kalite yönetim sisteminin kurulması ve ilgili dokümanların hazırlanması,
  • Yönetimi sistemi süreçlerinin hazırlanması gerekli sistematiğin ve dokümanların oluşturulması ve uygulanması,
  • İç Tetkik sisteminin kurulması ve uygulanması,
  • Deney/Muayene Raporlama sisteminin kurulması
  • Kalibrasyon, doğrulama, ara kontrol, fonksiyon kontrol, bakım vb. cihaz yönetim sisteminin kurulması ve cihazların işlemlerinin gerçekleştirilmesi
  • Başvuruda ve denetimde istenen kanıt/kayıt sisteminin oluşturulması,
  • Denetim planının hazırlanması ve denetim hazırlıklarının yapılması,
  • Denetim sonrası uygunsuzlukların kapatılması ve akreditasyon kararının alınması