ISO 17020 Muayene Laboratuvarları Akreditasyon Süreci

Bu standart; görevleri malzemelerin, ürünlerin, kurulumların, tesislerin, proseslerin, iş prosedürlerinin veya hizmetlerin incelenmesini, bunların şartlara uygunluklarının belirlenmesini ve sonrasında bu faaliyetlerin
sonuçlarının müşterilere ve gerekli olduğunda yetkili makamlara rapor edilmesini içerebilen muayene kuruluşlarının faaliyetlerini kapsar.

Muayene; tasarım aşaması dâhil, bu öğelerin ömür süreleri içerisindeki tüm aşamaları ile ilgili olabilir.

Böylesi bir iş normal olarak; muayenenin gerçekleştirilmesinde, özellikle de genel şartlara göre uygunluk değerlendirmesi yapılırken, mesleki hüküm verme uygulamasını gerektirir.

ISO 17020 ve TÜRKAK Rehberleri doğrultusunda verilen eğitimler

 • ISO 17020 Yönetim Sistemi Temel ve Dokümantasyon Eğitimi
 • ISO 17020 Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi
 • R50-01 Muayene Kuruluşlarının Akreditasyonuna Dair Rehber
 • R10-06 TÜRKAK Akreditasyon Markasının Akredite Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar
 • R20-18 TURKAK Markalı Deney Raporları ve Kalibrasyon Sertifikalarına İlişkin Rehber
 • Metodun Geçerli Kılınması ve Doğrulanması
 • Kapsam ve Proje Doğrultusunda İncelenmesi Gereken Diğer Rehberler

Akreditasyon Kararına Kadar Verilecek Danışmanlık Hizmetleri

  • TÜRKAK ’a akreditasyon başvurusunun yapılması,
  • Standart ve ilgili rehberler doğrultusunda kalite yönetim sisteminin kurulması ve ilgili dokümanların hazırlanması,
  • TÜRKAK Portal kullanımının anlatılması,
  • Tarafsızlık, İdari Şartlar, Kaynakların Yönetimi ve Şikayet Yönetimi süreçlerinin hazırlanması gerekli sistematiğin ve dokümanların oluşturulması ve uygulanması,
  • İç Tetkik sisteminin kurulması ve uygulanması,
  • Muayene Raporlama sisteminin kurulması
  • Kalibrasyon, doğrulama, ara kontrol, fonksiyon kontrol, bakım vb. cihaz yönetim sisteminin kurulması ve cihazların işlemlerinin gerçekleştirilmesi
  • Başvuruda ve denetimde istenen kanıt/kayıt sisteminin oluşturulması,
  • TÜRKAK şartlarını sağlayacak web sitesinin hazırlanmasında destek verilmesi,
  • Denetim öncesi muayene uygulamaların gerçekleştirilmesi
  • Denetim planının hazırlanması ve denetim hazırlıklarının yapılması,
  • Denetim sonrası uygunsuzlukların kapatılması ve akreditasyon kararının alınması

Destek Hizmetleri

   • Muayene alanlarının oluşturulması
   • Muayenede kullanılacak malzemelerin ve ekipmanların temin edilmesi
   • Personel istihdamının sağlanması
   • Web site ve mail sistemlerinin kurulması
   • Elektronik ortamda veri depolama sisteminin kurulması
   • Muayenelerde ve diğer süreçlerde kullanılacak yazılımların kurulması