KVKK BEYANIMIZ

https://kvkk.gov.tr/

GİRİŞ

İşbu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi uyarınca, AKREKAL Danışmanlık (“Şirket”) çeşitli kanallarla toplanan kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak veri sahiplerinin aydınlatılması amacı ile hazırlanmıştır.

Şirket, kişisel verilerin işlenmesi, korunması ve güvenliği hususuna azami hassasiyet ve gayret göstermektedir.

Kişisel veriler Şirket tarafından her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik yöntemlerle toplanabilecektir.

Bu kapsamda ve Kanun gereğince ilgili tüm şahısların kişisel verileri Şirket tarafından Veri Sorumlusu sıfatıyla işlenebilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Kişisel veriler, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ile Kanun’da belirtilen amaçlar çerçevesinde ve tahdidi olmamak kaydıyla aşağıda belirtilen amaçlarla işlenmektedir.

Buna göre kişisel verilen işlenme amacı;

 1. Şirket tarafından müşterilerine sunulan ürün ve hizmetlerden müşterilere maksimum faydanın sağlanması için gerekli çalışmaların yapılması,
 2. Şirket tarafından müşterilerine sunulan ürün ve hizmetlerin müşteri memnuniyetini sağlamak amacıyla, müşterilerin beğenisi, ürün kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilerek müşterilere önerilmesi,
 3. Şirket’in ve iş ortaklarının hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması,
 4. Şirket’in ticari faaliyetlerinin ve stratejilerinin sürdürülmesi,
 5. Şirket’in insan kaynakları ve istihdam politikalarının yönetilmesidir. Şirket, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve verilere hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla gerekli tüm hukuki, teknik ve idari tedbiri almaktadır.

KİŞİSEL VERİLEN PAYLAŞILMASI VE AKTARILMASI

Toplanan kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar çerçevesinde Şirket’in hissedarları, iş ortakları, tedarikçileri, hizmet sağlayıcıları ve yasal olarak yetkili kurum ve kuruluşlar ile kişisel veri işleme şartları ve amaçları doğrultusunda paylaşılabilecektir.

Şirket, kişisel verilerin paylaşılması halinde gerekli tüm güvenlik önlemlerini almaktadır.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Şirket kişisel verileri, her türlü sözlü, yazılı ve elektronik ortamda ve işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlar çerçevesinde, sunmuş olduğu hizmetlerin yasalara ve ilgili mevzuata uygun olarak gerçekleştirilebilmesi, Şirket’in sözleşme ve yasalardan doğan yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirilebilmesi ile istihdam politikalarının yönetilmesi ve personel temin süreçlerinin yürütülmesi gibi hukuki sebeplere dayalı olarak toplamakta, Kanun’da belirtilen şartlara uygun olarak işlemekte, paylaşmakta ve aktarmaktadır.

KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI VE HAKLARIN KORUNMASI

Kişisel veri sahipleri Kanun’un 11. maddesi uyarınca;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. 5. ve 6. maddeler uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Söz konusu hakların kullanılması için, kişisel veri sahipleri tarafından Şirket’e, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek diğer yöntemlerle başvurulması halinde, başvurular talebin niteliğine göre en kısa zamanda ancak her halükarda en geç 30 gün içerisinde sonuçlandırılır.

Söz konusu başvurular şu an için ücretsizdir. Ancak işlemin maliyet gerektirmesi durumunda, bu hususta Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirket’in Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti talep etme hakkı saklıdır.

 İLETİŞİM

İşbu aydınlatma metni kapsamında yer alan hususlara ilişkin detaylı bilgilere www.akrekal.com adresinden talep ederek ulaşabilmektedir.

Kanun’dan doğan haklarınızı kullanmak için, kimlik bilgilerinizi, kullanmak istediğiniz hakkı ve talebinizin konusunu anlatan detaylı açıklamanızı, www.akrekal.com adresindeki iletişim formunu doldurarak imzalı şekilde Altunizade, Nuhkuyusu Cad No:98, 34662 Üsküdar/İstanbul adresine bizzat elden veya iadeli taahhütlü olarak gönderebilirsiniz.