ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standart Eğitimi

TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

Eğitimin Amacı

Yönetim sistemi yaklaşımı olarak TS EN ISO 9001:2015 standardı şartlarının katılımcılara aktarımı. Uygulamaya yönelik teorik ve pratik bilgilerin paylaşılması ile anlaşılmasının sağlanması.

Eğitimin İçeriği

  • Revizyon Süreci
  • Yönetim Sistemi Standartlarının Yapısı
  • Kalite Yönetimi İlkeleri
  • Proses Yaklaşımı
   • PUKÖ Modeli
   • Risk Tabanlı Düşünme
  • Kalite Yönetim Sistemi Standardı ( TS EN ISO 9001:2015 ) Şartları

 

TS EN ISO 9001:2015 Risk Tabanlı Proses Yönetimi Eğitimi

Eğitimin Amacı

TS EN ISO 9001:2015 standardı bağlamında Proseslerin ve prosesler arası ilişkilerin belirlenmesi ve sistematik olarak yönetilmesine ilişkin şartların aktarımı.

Belirlenen proseslere ait risk ve fırsatların ele alınmasına yönelik yöntemler konusunda bilgi aktarımı.

Eğitimin İçeriği

  • TS EN ISO 9001:2015 standardına göre Kalite Yönetim Sisteminde Proses Yaklaşımı
  • PUKÖ Döngüsü
  • Prosesler arası etkileşimlerin belirlenmesi
  • Proseslerin şematik gösterimi
  • Risk Tabanlı Düşünme Bağlamında her bir prosese ait risk ve fırsatların belirlenmesi
  • Belirlenen risk ve fırsatların yönetilmesi
  • Proseslerin istenen çıktılara ulaşmasına yönelik performanslarının değerlendirilmesi
  • Pratik Çalışmalar

 

TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi

Eğitimin Amacı

Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyonu içinde yer alan Kuruluş İçeriği ve Kapsamı, Politika, Hedefler ve Proseslerin gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan dokümanların hazırlanması konusunda katılımcılara yol gösterici bilgilerin aktarılması.

Eğitimin İçeriği

  • Dokümante Edilmiş (Yazılı) Bilgi Kavramı
  • TS EN ISO 9001:2015 kapsamında kuruluşun oluşturması gereken dokümanlar(Kuruluş içeriği ve kapsamı, proseslerin gerçekleştirilmesi için gerekli yazılı bilgiler, kalite politikası, kalite hedefleri,)
  • TS EN ISO 9001:2015 kapsamında kuruluşun ihtiyaç duyabileceği dokümanlar(Organizasyon şemaları, Proses haritaları, akış şemaları, prosedürler, talimatlar, şartnameler, kalite planları, kalite el kitabı(kitapları), stratejik planlar, formlar,)
  • TS EN ISO 9001:2015 kapsamında kuruluş tarafından uygunluğun delili olarak sürekliliğinin sağlanması gereken dokümanlar (Kayıtlar)
  • Pratik Çalışmalar

 

TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi

Eğitimin Amacı

Kalite Yönetim Sisteminin planlanmış düzenlemelere, standardın şartlarına ve kuruluş tarafından oluşturulan Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uyup uymadığını, etkin olarak uygulanıp uygulanmadığını ve sürdürülüp sürdürülmediğini belirlemek için planlı aralıklarla gerçekleştirilen kuruluş içi kalite tetkikleri ve tedarikçi tetkikleri İçin tetkik görevlilerinin eğitilmesidir.

Eğitimin İçeriği

  • TS EN ISO 9001 Standardı Maddelerinin Tetkik Görevlisi Gözüyle Yorumlanma
  • TS EN ISO 19011 Standardının Tanımı
  • Tetkik Çeşitleri
  • Tetkikin Faydaları
  • Tetkikin Yönetimi
  • Tetkikin Planlanması
  • Soru Listelerinin Hazırlanması
  • Tetkikin Sonuçlandırılması ve Rapor Yazımı
  • Tetkik Görevlisi Sorumlulukları
  • Pratik ve Örnek Çalışmalar