ISO 17024 Personel Belgelendirme Süreci

Ulusal yeterliliklere dayalı sınav ve belgelendirme faaliyetlerini gerçekleştirmek isteyen kuruluşlar MYK’den yetki almak zorundadır. 15.10.2015 tarihli ve 29503 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliğinin 6. Maddesinde belirtilen yetkilendirme şartlarını haiz belgelendirme kuruluşları MYK’ye yetkilendirme ön başvurusunda  bulunur.

MYK’nin yaptığı inceleme ve değerlendirme neticesinde ön başvurusu uygun bulunan kuruluşlarla “Yetkilendirme Ön Sözleşmesi” imzalanır.

Kuruluşların Kuruma yetkilendirme başvurusu yapabilmesi için yetkilendirme ön sözleşmesi kapsam belgesinde yer alan ulusal yeterliliklerde “TS EN ISO/IEC 17024:2012 Uygunluk Değerlendirmesi – Personel Belgelendiren Kuruluşlar için Genel Şartlar” uluslararası personel belgelendirme standardına göre TÜRKAK tarafından akredite edilmiş olmaları gerekmektedir.

Akreditasyon sürecini tamamlayan kuruluşlar MYK’ye yetkilendirme başvurusunda bulunur. MYK tarafından yapılan inceleme, denetim ve değerlendirme süreçleri sonunda yetkilendirme başvurusu uygun bulunan kuruluşlarla “Yetkilendirme Sözleşmesi” imzalanır.

Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları MYK mevzuatına ve ulusal yeterliliklere uygun şekilde sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürütür.

ISO 17024 ve MYK Proje Planı

1 – ISO 17024 ve TÜRKAK Rehberleri doğrultusunda verilen eğitimler

  • ISO 17024 Yönetim Sistemi Temel ve Dokümantasyon Eğitimi
  • ISO 17024 Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi
  • R30-01 Personel Belgelendirme Kuruluşlarının Akreditasyonuna Dair Rehber

2 – MYK Uygulamaları ile ilgili yayınlanan esaslar ve rehberler doğrultusunda verilen eğitimler

  • MYK, Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği
  • Belgelendirme Kuruluşları İçin Yetkilendirme Kriterleri ve Uygulama Rehberi
  • Teorik ve Performansa Dayalı Sınavlar İçin Uygulama Rehberi
  • Teorik ve Performansa Dayalı Sınavlar İçin Kamera Kayıt Rehberi
  • İç Doğrulama Rehber Eğitimi
  • MYK Portal Kullanım Eğitimi

3 – Diğer eğitimler

  • Temel İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimi

MYK Yetkilendirmesi Kararına Kadar Verilecek Danışmanlık Hizmetleri

  • MYK’ya yetkilendirme ön başvurusunun yapılması,
  • Kapsam doğrultusunda Ulusal Yeterliliklerin ve Ulusal Meslek Standartlarının incelenmesi; soruların, senaryoların ve diğer sınav argümanlarının hazırlanmasında destek verilmesi,
  • MYK Portal kullanımının anlatılması,
  • Başvuru, Değerlendirme, Sınav ve Belgelendirme süreçlerinin hazırlanması gerekli sistematiğin ve dokümanların oluşturulması ve uygulanması
  • İç Doğrulama sisteminin kurulması ve uygulanması
  • MYK şartlarını sağlayacak web sitesinin hazırlanmasında destek verilmesi,
  • Akreditasyon sonrası MYK’ya yetkilendirme başvurusunun yapılması,
  • Denetim öncesi demo uygulamaların gerçekleştirilmesi
  • Denetim planının hazırlanması ve denetim hazırlıklarının yapılması,
  • Denetim sonrası uygunsuzlukların kapatılması ve yetkilendirme kararının alınması

TÜRKAK Akreditasyon Kararına Kadar Verilecek Danışmanlık Hizmetleri

  • TÜRKAK ’a akreditasyon başvurusunun yapılması,
  • Standart ve ilgili rehberler doğrultusunda kalite yönetim sisteminin kurulması ve ilgili dokümanların hazırlanması,
  • TÜRKAK Portal kullanımının anlatılması,
  • Tarafsızlık, İdari Şartlar, Kaynakların Yönetimi ve Şikâyet Yönetimi süreçlerinin hazırlanması gerekli sistematiğin ve dokümanların oluşturulması ve uygulanması,
  • İç Tetkik sisteminin kurulması ve uygulanması,
  • Başvuruda ve denetimde istenen kanıt/kayıt sisteminin oluşturulması,
  • TÜRKAK şartlarını sağlayacak web sitesinin hazırlanmasında destek verilmesi,
  • Denetim öncesi demo uygulamaların gerçekleştirilmesi
  • Denetim planının hazırlanması ve denetim hazırlıklarının yapılması,
  • Denetim sonrası uygunsuzlukların kapatılması ve akreditasyon kararının alınması

Destek Hizmetleri

  • Sınav sorularının hazırlanması
  • Sınav senaryolarının hazırlanması
  • Sınav alanlarının oluşturulması
  • Sınavda kullanılacak malzemelerin temin edilmesi
  • Personel istihdamının sağlanması
  • Website ve mail sistemlerinin kurulması
  • Elektronik ortamda veri depolama sisteminin kurulması
  • Sınavlarda ve diğer süreçlerde kullanılacak yazılımların kurulması